Índex

Influència de les emocions en l’adolescència:

external image crisis-adolescencia-problemas.jpg

La majoria dels experts creuen que l´idea de que els adolescents són regits per les "hormones descontrolades" és una exageració. No obstant, aquesta és una edat plena de canvis ràpids en el seu estat emocional, el geni dolent i una gran necessitat per la privacitat, així com la tendència a ser temperamentals.Els nens petits no poden pensar en el futur massa, però els adolescents si que hi poden i solen fer-ho amb frecuència, la qual cosa resulta en que es preocupin pel seu futur. Alguns podrien preocupar-se excesivament de:* El seu rendiment en l´escola.* La seva apariència, el seu desenvolupament físic i la seva popularitat.* La possibilitat de que un dels seu pares es mori. * La violència escolar* No tenir amics.* Les drogues i l´alcohol.* La fam i la pobreça en el país.* Fracàs en obtenir feina.* Bombes nuclears o atacs terroristes en el país.* El divorci dels seus pares* La mort.Molts adolescents són una mica cohibits. I donat que els canvis físics i emocionals són dràstics, també solen ser molt sensibles sobre sí mateix. Pot ser es preocupin per algunes qualitats personals o "defectes" que per a ells són quelcom molt important, però que per altres són inconseqüents. (Ells pensan: "No puc anar a la festa aquesta nit perquè tots es reiran d´aquest cabell tan curt". Realitat: El cabell és curt, però amb un estil molt modern). Un adolescent també pot estar bastant inmers en sí mateix. Pot creure que él és l´única persona al món que es sent així, o oque té les mateixes experiències, o que és tan especial que ningú més, especialment la seva família, el pot comprendre. Aquesta creença pot contribuir als sentiments de soletat i aïllament. A més a més, l´enfoc en sí mateix pot afectar la mena com els adolescents es relacionen amb familiars i amics ("No puc soportar que em vegin sortir del cinema amb la meva mare!")Els adolescents canvien repentinament d´estat emocional:


Les emocions de l´adolescent a vegades semblen exagerades. Les seves accions són inconscients. És normal que els adolescents canviin repentinament d´estat emocional, entre la felicitat i la tristessa , entre sentir-se inteligents o estúpids. De fet, alguns experts consideren que l´adolescència és con una segona infància. Com explica Carol Bleifiels, una consellera escolar de nivell secundari en Wisconsin, "De moment volen que se´l tracte i els cuidi com a un nen petit. Però cinc minuts més tard volen que els adults l´allunyar d´ells, dient "Deixeu-me fer-ho solo". Pot ser beneficios si vosté els ajuda a comprendre que estan atravensant una etapa amb molts i grans canvis, canvis que no sempre semblen resultar en el progrés".A més a més dels canvis emocionals que ells senten, els adolescents exploren varies formes d´expressar les seves emocions. per exemple, un jove que anteriorment saludaven als seus amics i vistes amb abraçades afectuoses, pot de cop i volta canviar un adolescent que saluda amb el més lleu reconeixament. Similarment, els abraços i petons que abans expressaven el seu amor pel seus pares alhora es converteix en un allunyament i una expressió de "mare, deixa´m!". És important recordar que aquest són canvis a les formes en que ells expressen els seus sentiments, i no canvis als sentiments en sí pel seus amics, els seus pares i altres familiars.


A continuació oferim informació del programa "Qui t´entengui que et compri". Aquest és un programa promogut conjuntament entre el Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca i Ràdio Vilafranca, el quals estan treballant conjuntament per oferir un nou i diferent espai de salut i temes diversos relacionats amb l´adolescència. La proposta d'enguany tracta sobre la salut emocional i mental de les persones.Qui t´entengui que et compri


Intel·ligència emocional:


Conèixer, comprendre i valorar els sentiments i emocions dels altres és un bon principi per canviar actituds irreconciliables. Tota actitud culpabilitzadora cap als altres bloqueja la relació, ningú més que nosaltres té la capacitat d’autorregular la nostra manera de relacionar-nos amb els altres, per això hem de començar treballant en nosaltres mateixos.Reforçar el sentiment de pertinença a un grup, sentir-se acceptat i valorat en un entorn acollidor resulta fonamental per a un sa desenvolupament. A més, els factors de cohesió actuen com a elements de prevenció de conflictes.

Daniel Golemann en el seu llibre La intel·ligència emocional en diu que l’educació ha d’incloure en el programa d’estudis l’aprenentatge d’habilitats emocionals.
Hi ha persones incapaces de saber què senten els altres o incapaces d’expressar el que senten, son analfabetes en aquests aspectes. A aquesta manca de coneixements se’ls ha definit com:

- Alexitimia: Incapacitat de traduir en paraules els sentiments, d’expressar-los. Hi ha persones que no saben expressar els sentiments que tenen, ni els positius ni els negatius. Fa molt difícil la convivència, semblen “de pedra”. No saber “escriure” emocions. Com podem “escriure” els propis sentiments? de paraula, amb el gest, amb el to de veu, amb la distància corporal i amb l’expressió del rostre.

- Analfabetisme emocional: incapacitat d’entendre els sentiments propis i els dels altres. No saber “llegir” emocions. Com podem “llegir” les emocions? fent especial atenció en els ulls , la boca i en el to de veu.
Tal i com diu Golemann, doncs, l’educació ha d’incloure en el programa d’estudis l’aprenentatge d’habilitats com:

- Autoconeixement
- Autocontrol
- Empatia
- Saber escoltar
- Tècniques de resolució de conflictes
- Col·laborar amb els altres

També ens anomena els 7 Ingredients clau per aprendre a aprendre:· Confiança: sensació de controlar i dominar el propi cos, la pròpia conducta i el propi mon.
· Curiositat: Sensació de que el fet de descobrir quelcom és positiu i dona plaer.
· Intencionalitat: Desig i capacitat d’aconseguir coses i actuar en conseqüència.
· Autocontrol: Capacitat de modular i controlar les pròpies accions, apropiada a l’edat.
· Relació: Capacitat de relacionar-se amb els altres, basada en la comprensió mútua.
· Capacitat de comunicar: Desig i capacitat d’intercanviar verbalment idees, sentiments i conceptes amb els altres. Aquesta capacitat exigeix la confiança i el plaer de relacionar-se.
· Cooperació: Capacitat d’harmonitzar les pròpies necessitats amb les dels altres en les activitats grupals

I afegeix que per aconseguir aquests 7 ingredients s’han de treballar:


Habilitats emocionals


1. Identificar i etiquetar els sentiments
2. Expressar els sentiments
3. Avaluar la intensitat dels sentiments
4. Controlar els sentiments
5. Demorar la gratificació
6. Controlar els impulsos
7. Reduir l’estrès
8. Conèixer la diferència entre els sentiments i les accions

Habilitats cognitives
1. Parlar amb un mateix “diàleg intern”
2. Saber llegir i interpretar els indicadors socials
3. Dividir en fases el procés de presa de decisions i de resoldre problemes
4. Comprendre el punt de vista dels altres
5. Comprendre les normes de conducta
6. Tenir una actitud positiva davant la vida
7. Consciència d’un mateix

Habilitats de conducta
1. No verbals: comunicar-se mitjançant el contacte no verbal: visualment, expressió facial, to de veu, gest
2. Verbals: enviar


Intel·ligència emocional

La intel·ligència emocional és la capacitat per reconèixer sentiments propis o aliens, així com l’habilitat de manegar-los. Aquest terme es va popularitzar pe Daniel Goleman, que als anys 90 va publicar varis best sellers relacionats amb aquesta temàtica.

Segons aquest autor, l’intel·ligència emocional s’organitza en cinc capacitats:

- Conèixer les emocions i sentiments propis

- Manegar-les

- Reconèixer-les

- Crear la propia motivació

- Gestionar les relacions

A diferència del que trobem amb el coeficient intel·lectual (CI), no es pot determinar el grau d’intel·ligència emocional a través d’un test o prova.

Les habilitats que tenen les persones amb un elevat índex d’intel·ligència emocional són l’autoconsciència, que és la capacitat de saber què estem pensant i què estem sentint, el control emocional, la capacitat per motivar-se i motivar als altres, l’empatia, que és saber i entendre què estan sentint els altres i posar-se en la seva “pell”, i un control habilitats socials.

Així doncs, la intel·ligència emocional ens permet prendre consciència de les nostres emocions i comprendre els sentiments dels altres, tolerar pressions i frustracions, accentuar la nostra capacitat de treballar en equip i adoptar una actitud empàtica i social, que ens permetrà un millor desenvolupament personal.